Integritetspolicy

Home / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur PazSmycken & Smyckesdetaljer HB, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats.

Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto (” Kontoinnehavare”). Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av konto hos oss.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta ossmåste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår webbplats, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Om du är Kontoinnehavare samlar vi in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av konto. Vi samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med webbplatsen, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Vi behandlar även uppgifter som från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”GDPR Verktyg”.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos oss

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats

4.1 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med oss samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

8. Profilering

Vi kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta info@pazsmycken.se. När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med oss.

Vi sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto hos oss.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till leverantörer betaltjänster.

Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja våra tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster eller produkter med anknytning till vårt avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

11. Ändring av integritetspolicy

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med oss innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta oss, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att avsluta ditt konto på ”GDPR Verktyg”.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig Du kan själv ändra dina uppgifter i ”Mina Sidor”.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att avregistrera dig för nyhetsbrev under ”Mina Sidor”. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

PazSmycken & Smyckesdetaljer 
info@pazsmycken.se.
X